?>
Przetwarzanie danych osobowych przez GCKiB w Dobrej.
Wpisany przez Administrator    czwartek, 26 grudnia 2019 23:00   

Prosimy o przeczytanie poniższych informacji. Dowiedzą się z nich Państwo, kto przetwarza Państwa dane osobowe i w jakim celu, jakie przysługują Państwu prawa oraz w jaki sposób z tych praw korzystać. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek organizuje od lat wydarzenia o charakterze kulturalnym, spotkania z ciekawymi osobami ze świata kultury, literatury, życia publicznego. Kreuje formy spędzana wolnego czasu, aktywności społecznej itp. Udostępnia również czytelnikom zbiory biblioteczne. Przy wykonywaniu tych obowiązków może dochodzić do przetwarzania danych osobowych czytelników, uczestników wydarzeń, ich współorganizatorów, osób, które świadczą nam usługi. Musimy pozyskiwać dane osobowe celu wykonania zawartych umów lub podjęcia działań przed jej zawarciem albo realizacji zadań ustawowych realizowanych przez GCKiB na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Takim zadaniem jest np. udostępnianie zbiorów książkowych i obowiązek ochrony materiałów bibliotecznych, gdyż stanowią one szczególnie chronione dobro kultury. Przetwarzanie Państwa danych może być też niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym.


W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Przetwarzanie danych osobowych ograniczamy do niezbędnego minimum koniecznego do satysfakcjonującego Państwa, zrealizowania założonego celu. Zapewniamy, że przetwarzamy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji naszych obowiązków bądź realizacji zawartych umów. Są one przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Bez przetwarzania tych danych nie mogliśmy wypożyczyć książki w bibliotece, zawrzeć umowy ze zleceniobiorcą, zorganizować koncertu, zapłacić wynagrodzenia z faktury itd.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Nasze bazy danych z danymi osobowymi zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Pracownicy naszej instytucji zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących ochrony Państwa prywatności i poufności w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Dane zbierane automatycznie

Informujemy, że nie zbieramy danych w sposób zautomatyzowany i nie podlegają one zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na profilowaniu.

Klauzula informacyjna obowiązująca w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej w związku z treścią Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119.1).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, z siedzibą: ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra (dalej GCKiB).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który może udzielić Państwu więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
Jest nim Marek Grąbczewski. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych ?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartych umów lub podjęcia działań przed jej zawarciem albo realizacji zadań ustawowych realizowanych przez GCKiB na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Takim zadaniem jest np. udostępnianie zbiorów książkowych i obowiązek ochrony materiałów bibliotecznych, gdyż stanowią one szczególnie chronione dobro kultury. Przetwarzanie Państwa danych może być też niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym.

Podstawą prawną jest np.:

- ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
- ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

4. Komu będziemy przekazywać Państwa dane osobowe ?

Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom, które współuczestniczą i wspierają GCKiB w realizacji jego obowiązków wynikających z przepisów prawa lub uzyskanej od Państwa zgody. Mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne lub ich organy, np. Urząd Gminy Dobra, inne jednostki samorządu terytorialnego, policja, sąd itp. Innym przykładem osoby, której przekazujemy dane może być podmiot udostępniający nam cyfrową platformę międzybiblioteczną usprawniającą proces wypożyczeń zasobów.

5. Czy muszą nam Państwo podać dane osobowe ?

Podanie niektórych danych jest dobrowolne, ale w pewnych przypadkach niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym lub zawarcia umowy, której stroną mogą być Państwo. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania niektórych kategorii danych niezbędnych do realizacji naszych obowiązków.

6. Jak długo GCKiB może przetwarzać dane osobowe ?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów lub wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, okresu postępowań wyjaśniających, sporów np. sądowych itp., a w innym przypadku po ustaniu celu przetwarzania.

7. Jakie Państwo mają uprawnienia w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych ?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj.:

- przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych,
- w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

8. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Dyrektor przeanalizuje, czy podstawy do dalszego ich przetwarzania po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

9. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

Zainteresowanych zapraszamy również do zapoznania się z informacjami dla przedsiębiorców.wprowadził: Administrator